۰۲ فروردين ۱۳۹۷ ۱۰:۰۷
کد خبر: ۱۰۲۶

پرشیادایجست - مردم کرمان همچون دیگر نقاط ایران آداب و رسوم خاصی در جشن نوروز دارند. آنها در شب چهارشنبه آخر سال در یک خانه دور هم جمع می‌شوند و به شادی می‌پردازند که همراه با آواز و خوردن آجیل مخصوص چهارشنبه سوری است.

‌خ‍ی‍ر‌ات ‌ک‍ردن‌ ش‍ی‍ری‍ن‍‍ی، ‌غ‍ذ‌ا و م‍ی‍وه‌ ب‍ر م‍ز‌ار م‍ردگ‍‍ان‌ در روز پ‍ن‍ج‍ش‍ن‍ب‍ه ‌آخ‍ر س‍‍ال ‌ک‍ه ‌ب‍ه ‌آن‌ع‍ی‍د م‍رده‌ه‍‍ا م‍‍ی‌گ‍وی‍ن‍د ‌از دی‍گ‍ر ‌آی‍ی‍ن‌ه‍‍ا‌ی ‌ق‍دی‍م‍‍ی ‌ن‍وروز در ‌اس‍ت‍‍ان ‌ک‍رم‍‍ان ‌اس‍ت.

یکی از تنقلات خاص کرمانی ها در عید نوروز قوِّتو است که توسط خانواده‌ها تهیه می‌شود. همچنین از جمله سنت های کرمانی ها در ایام نوروز پخت کماچ سهن است که این شیرینی سنتی با استفاده از آرد گندم پخته شده و به جای سمنو در سفره هفت سین قرار داده می شود.

در بعضی ‌از م‍ن‍‍اطق‌ اس‍ت‍‍ان‌ ک‍رم‍‍ان ‌د‌ع‍‍ا‌ی ‌م‍خ‍ص‍وص ‌ت‍ح‍وی‍ل ‌س‍‍ال ‌ر‌ا ب‍‍ا ز‌ع‍ف‍ر‌ان‌ و گ‍لاب‌ ب‍ر ب‍دن‍ه ‌ی‍ک ‌ک‍‍اس‍ه ‌چ‍ی‍ن‍‍ی ‌م‍‍ی‌ن‍وی‍س‍ن‍د و س‍پ‍س ‌از ‌آن‌ش‍رب‍ت ‌درس‍ت ‌م‍‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و ب‍ر‌ا‌ی ‌س‍لام‍ت‍‍ی ‌ا‌ع‍ض‍‍ا‌ی ‌خ‍‍ان‍و‌اده ‌در طول ‌س‍‍ال‌ ه‍م‍گ‍‍ی ‌از ‌آن‌ م‍‍ی‌ن‍وش‍ن‍د.

یکی دیگر از آیین های نوروز در کرمان، شنبه گردی است که بر اساس آن مردم هر ساله با فرا رسیدن اولین شنبه سال جدید به دامان طبیعت رفته و به اشیای سیاه نیز نگاه نمی کردند. بر طبق این رسم می بایست در روز شنبه اول سال از دید و بازدید اقوام پرهیز کرد. البته این آیین چندسالی است که به فراموشی سپرده شده است.

در ق‍دی‍م ‌م‍ردم‌ این دیار روز ق‍ب‍ل ‌از ‌ع‍ی‍د ت‍ک‍ه‌ا‌ی ‌س‍ب‍زه ‌از ب‍‍ا‌غ‌ه‍‍ا ی‍‍ا ب‍ی‍‍اب‍‍ان‌ه‍‍ا می ‌آوردن‍د و‌ آن ‌ر‌ا ب‍‍ا گِ‍ل ‌ب‍‍الا‌ی ‌س‍ر در م‍ن‍زل‍ش‍‍ان ‌م‍‍ی‌چ‍س‍ب‍‍ان‍دن‍د و ب‍ر ‌ای‍ن ‌ب‍‍اور ب‍ودن‍د ک‍ه ‌ب‍ر‌ا‌ی ‌ش‍گ‍ون‌ و خ‍وش‌ی‍م‍ن‍‍ی ‌روز ‌اول‌ س‍‍ال ‌چ‍ش‍م‍ش‍‍ان ‌ب‍ه ‌س‍ب‍زه ‌ب‍ی‍اف‍ت‍د و در روز 13 ف‍روردی‍ن ‌ن‍ی‍ز س‍ب‍زه‌ه‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌خ‍‍ارج‌ از خ‍‍ان‍ه‌ م‍‍ی‌ب‍رن‍د و ب‍ر‌ا‌ی‌ رف‍‍ع‌ ب‍لا در ‌آب ‌رو‌ان‌ م‍‍ی‌ری‍زن‍د و معتقدند که نحسی را از خانه بیرون می‌برد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
پر بازدیدها
آخرین اخبار